سرور اختصاصی هتزنر آلمان(ستاپ دار) EX41

شروع از
672,100 تومانماهانه
1,129,700 هزینه تنظیم

Cpu;Intel® Core™ i7-6700
Ram;32 GB DDR4
Hard;2x4 TB SATA 6Gb/s7200 rpm
Port;1Gbit/s
Backup Space;100 GB

سرور اختصاصی هتزنر آلمان(ستاپ دار) EX41-SSD

شروع از
672,100 تومانماهانه
1,129,700 هزینه تنظیم

Cpu;Intel® Core™ i7-6700
Ram;32 GB DDR4
Hard;2 x 500 GB SSD
Port;1Gbit/s
Backup Space;100 GB

سرور اختصاصی هتزنر آلمان(ستاپ دار) EX41S

شروع از
672,100 تومانماهانه
1,129,700 هزینه تنظیم

Cpu;Intel® Core™ i7-6700
Ram;64 GB DDR4
Hard;2x2 TB SATA 6Gb/s7200 rpm
Port;1Gbit/s
Backup Space;100 GB

سرور اختصاصی هتزنر آلمان(ستاپ دار) EX41S-SSD

شروع از
672,100 تومانماهانه
700,700 هزینه تنظیم

Cpu;Intel® Core™ i7-6700
Ram;64 GB DDR4
Hard; 500 GB SSD
Port;1Gbit/s
Backup Space;100 GB

سرور اختصاصی هتزنر آلمان(ستاپ دار) EX51

شروع از
757,900 تومانماهانه
1,129,700 هزینه تنظیم

Cpu;Intel® Core™ i7-6700
Ram;64 GB DDR4
Hard;2x4 TB SATA 6Gb/s7200 rpm
Port;1Gbit/s
Backup Space;100 GB

سرور اختصاصی هتزنر آلمان(ستاپ دار) EX51-SSD

شروع از
757,900 تومانماهانه
1,129,700 هزینه تنظیم

Cpu;Intel® Core™ i7-6700
Ram;64 GB DDR4
Hard;2 x 500 GB SSD
Port;1Gbit/s
Backup Space;100 GB

سرور اختصاصی هتزنر آلمان(ستاپ دار) EX40-Hybrid

شروع از
986,700 تومانماهانه
986,700 هزینه تنظیم

Cpu;Intel® Core™ i7-4770
Ram;32 GB DDR3
Hard;2x2 TB SATA +480 GB SSD
Port;1Gbit/s
Backup Space;100 GB

سرور اختصاصی هتزنر آلمان(ستاپ دار) PX61-NVMe

915,200 تومانماهانه
1,701,700 هزینه تنظیم

Cpu;Intel® Core™ i7-6700
Ram;65 GB DDR4
Hard;2x 512 GB NVMe Gen3 x4 SSD
Port;1Gbit/s
Backup Space;100 GB