سرور اختصاصی هتزنر آلمان(بدون ستاپ) SB۲۸

شروع از
371,800 تومانماهانه

Intel Core i۷-۲۶۰۰
۶T HARD Enterprise
۱۶GB RAM DDR۳

سرور اختصاصی هتزنر آلمان(بدون ستاپ) SB۳۵

شروع از
386,100 تومانماهانه

Intel Core i۷-۴۷۷۰
۴T HARD Enterprise
۳۲GB RAM DDR۳

سرور اختصاصی هتزنر آلمان(بدون ستاپ) SB۳۸

شروع از
400,400 تومانماهانه

Intel Xeon E۳-۱۲۴۶V۳
۴T HARD Enterprise
۳۲GB RAM DDR۳

سرور اختصاصی هتزنر آلمان(بدون ستاپ) SB۴۲

شروع از
486,200 تومانماهانه

Intel Core i7-۹۳۰
۴T HARD Enterprise
۴۸GB RAM DDR۳

سرور اختصاصی هتزنر آلمان(بدون ستاپ) SB۶۵

شروع از
772,200 تومانماهانه

Intel Core i۷-۳۹۳۰
۶T HARD Enterprise
۶۴GB RAM DDR۳

سرور اختصاصی هتزنر آلمان(بدون ستاپ) SB۶۸

شروع از
829,400 تومانماهانه

Intel Xeon E۵-۱۶۵۰V۲
۴T HARD Enterprise
۶۴GB RAM DDR۳