هاست ویندوز

iisp 102MB

20 مگابایت فضا
2008 ویندوز
Plesk کنترل پنل

  • نامحدود پهنای باند
iiisp 2048MB

2 گیگ فضا
2008 ویندوز
Plesk کنترل پنل

  • نامحدود پهنای باند
iisp 3072MB

3 گیگ فضا
2008 ویندوز
Plesk کنترل پنل

  • نامحدود پهنای باند
iisp 4096MB

4 گیگ فضا
2008 ویندوز
Plesk کنترل پنل

  • نامحدود پهنای باند