سرور اختصاصی هتزنر آلمان(بدون ستاپ)

SB۲۸

Intel Core i۷-۲۶۰۰
۶T HARD Enterprise
۱۶GB RAM DDR۳

SB۳۵

Intel Core i۷-۴۷۷۰
۴T HARD Enterprise
۳۲GB RAM DDR۳

SB۳۸

Intel Xeon E۳-۱۲۴۶V۳
۴T HARD Enterprise
۳۲GB RAM DDR۳

SB۴۲

Intel Core i7-۹۳۰
۴T HARD Enterprise
۴۸GB RAM DDR۳

SB۶۵

Intel Core i۷-۳۹۳۰
۶T HARD Enterprise
۶۴GB RAM DDR۳

SB۶۸

Intel Xeon E۵-۱۶۵۰V۲
۴T HARD Enterprise
۶۴GB RAM DDR۳